चूक  ही  आयुष्याचं  एक  पान  आहे.
पण 'नाती ' म्हणजे  आयुष्याचं ' पुस्तक' आहे.
 गरज  पडली  तर  चुकीचं  पान  फाडून  टाका.
 पण.......
एका पानासाठी अख्खं 'पुस्तक' गमावू नका.