दोन जीवांचे मिलन जणू शत-जन्माच्या गाठी,
______ चे नाव घेते तुमच्या आग्रहासाठी"